btgatt_client_callbacks_t Tham chiếu cấu trúc

btgatt_client_callbacks_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_gatt_client.h >

Trường dữ liệu

đăng ký_client_callback đăng ký_client_cb
quét_kết quả_gọi lại quét_kết quả_cb
kết nối_callback open_cb
ngắt kết nối_callback close_cb
search_complete_callback tìm kiếm_complete_cb
đăng ký_for_notification_callback đăng ký_for_notification_cb
thông báo_gọi lại thông báo_cb
read_characteristic_callback read_characteristic_cb
viết_characteristic_callback viết_characteristic_cb
read_descriptor_callback read_descriptor_cb
write_descriptor_callback viết_descriptor_cb
thực thi_write_callback thực thi_write_cb
read_remote_rssi_callback read_remote_rssi_cb
nghe_gọi lại nghe_cb
configure_mtu_callback cấu hình_mtu_cb
scan_filter_cfg_callback quét_filter_cfg_cb
scan_filter_param_callback quét_filter_param_cb
scan_filter_status_callback quét_filter_status_cb
multi_adv_enable_callback multi_adv_enable_cb
multi_adv_update_callback multi_adv_update_cb
multi_adv_data_callback multi_adv_data_cb
multi_adv_disable_callback multi_adv_disable_cb
tắc nghẽn_callback tắc nghẽn_cb
batchscan_cfg_storage_callback batchscan_cfg_storage_cb
batchscan_enable_disable_callback batchscan_enb_disable_cb
batchscan_reports_callback batchscan_reports_cb
batchscan_threshold_callback batchscan_threshold_cb
track_adv_event_callback track_adv_event_cb
quét_parameter_setup_completed_callback quét_parameter_setup_completed_cb
get_gatt_db_callback get_gatt_db_cb
dịch vụ_removed_callback dịch vụ_removed_cb
dịch vụ_add_callback dịch vụ_add_cb

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 237 của file bt_gatt_client.h .

Tài liệu hiện trường

batchscan_cfg_storage_callback batchscan_cfg_storage_cb

Định nghĩa tại dòng 261 của file bt_gatt_client.h .

batchscan_enable_disable_callback batchscan_enb_disable_cb

Định nghĩa tại dòng 262 của file bt_gatt_client.h .

batchscan_reports_callback batchscan_reports_cb

Định nghĩa tại dòng 263 của file bt_gatt_client.h .

batchscan_threshold_callback batchscan_threshold_cb

Định nghĩa tại dòng 264 của file bt_gatt_client.h .

Định nghĩa tại dòng 241 của file bt_gatt_client.h .

configure_mtu_callback configure_mtu_cb

Định nghĩa tại dòng 252 của file bt_gatt_client.h .

Định nghĩa tại dòng 260 của file bt_gatt_client.h .

exec_write_callback exec_write_cb

Định nghĩa tại dòng 249 của file bt_gatt_client.h .

get_gatt_db_callback get_gatt_db_cb

Định nghĩa tại dòng 267 của file bt_gatt_client.h .

listen_callback listen_cb

Định nghĩa tại dòng 251 của file bt_gatt_client.h .

multi_adv_data_callback multi_adv_data_cb

Định nghĩa tại dòng 258 của file bt_gatt_client.h .

multi_adv_disable_callback multi_adv_disable_cb

Định nghĩa tại dòng 259 của file bt_gatt_client.h .

multi_adv_enable_callback multi_adv_enable_cb

Định nghĩa tại dòng 256 của file bt_gatt_client.h .

multi_adv_update_callback multi_adv_update_cb

Định nghĩa tại dòng 257 của file bt_gatt_client.h .

Định nghĩa tại dòng 244 của file bt_gatt_client.h .

Định nghĩa tại dòng 240 của file bt_gatt_client.h .

read_characteristic_callback read_characteristic_cb

Định nghĩa tại dòng 245 của file bt_gatt_client.h .

read_descriptor_callback read_descriptor_cb

Định nghĩa tại dòng 247 của file bt_gatt_client.h .

read_remote_rssi_callback read_remote_rssi_cb

Định nghĩa tại dòng 250 của file bt_gatt_client.h .

register_client_callback register_client_cb

Định nghĩa tại dòng 238 của file bt_gatt_client.h .

register_for_notification_callback register_for_notification_cb

Định nghĩa tại dòng 243 của file bt_gatt_client.h .

scan_filter_cfg_callback scan_filter_cfg_cb

Định nghĩa tại dòng 253 của file bt_gatt_client.h .

scan_filter_param_callback scan_filter_param_cb

Định nghĩa tại dòng 254 của file bt_gatt_client.h .

scan_filter_status_callback scan_filter_status_cb

Định nghĩa tại dòng 255 của file bt_gatt_client.h .

scan_parameter_setup_completed_callback scan_parameter_setup_completed_cb

Định nghĩa tại dòng 266 của file bt_gatt_client.h .

scan_result_callback scan_result_cb

Định nghĩa tại dòng 239 của file bt_gatt_client.h .

search_complete_gọi lại search_complete_cb

Định nghĩa tại dòng 242 của file bt_gatt_client.h .

dịch vụ_add_callback dịch vụ_add_cb

Định nghĩa tại dòng 269 của file bt_gatt_client.h .

dịch vụ_removed_callback dịch vụ_removed_cb

Định nghĩa tại dòng 268 của file bt_gatt_client.h .

track_adv_event_callback track_adv_event_cb

Định nghĩa tại dòng 265 của file bt_gatt_client.h .

write_characteristic_callback write_characteristic_cb

Định nghĩa tại dòng 246 của file bt_gatt_client.h .

write_descriptor_callback write_descriptor_cb

Định nghĩa tại dòng 248 của file bt_gatt_client.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: