bt_service_record_t مرجع ساختار

bt_service_record_t مرجع ساختار

#include < bluetooth.h >

فیلدهای داده

bt_uuid_t uuid
uint16_t کانال
کاراکتر نام [256]

توصیف همراه با جزئیات

سابقه خدمات بلوتوث SDP

تعریف در خط 136 فایل bluetooth.h .

مستندات میدانی

کانال uint16_t

تعریف در خط 139 فایل bluetooth.h .

نام کاراکتر[256]

تعریف در خط 140 فایل bluetooth.h .

تعریف در خط 138 فایل bluetooth.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: