bt_uuid_t مرجع ساختار

bt_uuid_t مرجع ساختار

#include < bluetooth.h >

فیلدهای داده

uint8_t uu [16]

توصیف همراه با جزئیات

بلوتوث 128 بیت UUID

تعریف در خط 131 فایل bluetooth.h .

مستندات میدانی

uint8_t uu[16]

تعریف در خط 132 فایل bluetooth.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: