Tham chiếu cấu trúc giao diện GpsXtra

Tham chiếu cấu trúc giao diện GpsXtra

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích cỡ
int(* init )( GpsXtraCallbacks *gọi lại)
int(* tiêm_xtra_data )(char *dữ liệu, độ dài int)

miêu tả cụ thể

Giao diện mở rộng để hỗ trợ XTRA.

Định nghĩa tại dòng 858 của file gps.h.

Tài liệu hiện trường

int(* init)( GpsXtraCallbacks *callbacks)

Mở giao diện XTRA và cung cấp các quy trình gọi lại để triển khai giao diện này.

Định nghĩa tại dòng 865 của file gps.h.

int(* chích_xtra_data)(char *dữ liệu, độ dài int)

Đưa dữ liệu XTRA vào GPS.

Định nghĩa tại dòng 867 của file gps.h.

kích thước_t kích thước

được đặt thành sizeof(GpsXtraInterface)

Định nghĩa tại dòng 860 của file gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ gps.h