Tham chiếu cấu trúc GpsXtraCallbacks

Tham chiếu cấu trúc GpsXtraCallbacks

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

gps_xtra_download_request download_request_cb
gps_create_thread create_thread_cb

miêu tả cụ thể

Cấu trúc gọi lại cho giao diện XTRA.

Định nghĩa tại dòng 852 của tệp gps.h.

Tài liệu thực địa

gps_create_thread create_thread_cb

Định nghĩa tại dòng 854 của tệp gps.h.

gps_xtra_download_request download_request_cb

Định nghĩa tại dòng 853 của tệp gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / gps.h