مرجع ساختار GpsSvStatus

مرجع ساختار GpsSvStatus

#include < gps.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
بین المللی num_svs
GpsSvInfo sv_list [ GPS_MAX_SVS ]
uint32_t ephemeris_mask
uint32_t almanac_mask
uint32_t used_in_fix_mask

توصیف همراه با جزئیات

ساختار قدیمی به نشان دهنده وضعیت SV است. منسوخ شده، در نسخه بعدی اندروید حذف خواهد شد. به جای آن از GnssSvStatus استفاده کنید.

تعریف در خط 628 فایل gps.h.

مستندات میدانی

uint32_t almanac_mask

تعریف در خط 634 فایل gps.h.

uint32_t ephemeris_mask

تعریف در خط 633 فایل gps.h.

int num_svs

تعریف در خط 631 فایل gps.h.

اندازه_t اندازه

تنظیم به sizeof (GpsSvStatus)

تعریف در خط 630 فایل gps.h.

تعریف در خط 632 فایل gps.h.

uint32_t used_in_fix_mask

تعریف در خط 635 فایل gps.h.


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h