مرجع ساختار GpsSvInfo

مرجع ساختار GpsSvInfo

#include < gps.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
بین المللی prn
شناور snr
شناور ارتفاع
شناور آزیموت

توصیف همراه با جزئیات

ساختار قدیمی برای نمایش اطلاعات SV. منسوخ شده، در نسخه بعدی اندروید حذف خواهد شد. به جای آن از GnssSvInfo استفاده کنید.

تعریف در خط 562 فایل gps.h.

مستندات میدانی

آزیموت شناور

آزیموت SV بر حسب درجه.

تعریف در خط 572 فایل gps.h.

ارتفاع شناور

ارتفاع SV بر حسب درجه

تعریف در خط 570 فایل gps.h.

int prn

عدد شبه تصادفی برای SV.

تعریف در خط 566 فایل gps.h.

اندازه_t اندازه

تنظیم روی sizeof(GpsSvInfo)

تعریف در خط 564 فایل gps.h.

float snr

نسبت سیگنال به نویز.

تعریف در خط 568 فایل gps.h.


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h