مرجع ساختار GnssSvStatus

مرجع ساختار GnssSvStatus

#include < gps.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
بین المللی num_svs
GnssSvInfo gnss_sv_list [ GNSS_MAX_SVS ]

توصیف همراه با جزئیات

وضعیت SV را نشان می دهد.

تعریف در خط 641 فایل gps.h.

مستندات میدانی

GnssSvInfo gnss_sv_list[ GNSS_MAX_SVS ]

اشاره گر به آرایه ای از اطلاعات SV برای همه صورت فلکی GNSS، به جز GPS، که با استفاده از sv_list گزارش می شود

تعریف در خط 651 فایل gps.h.

int num_svs

تعداد SV های GPS در حال حاضر قابل مشاهده است، به SV های ذخیره شده در sv_list اشاره دارد

تعریف در خط 646 فایل gps.h.

اندازه_t اندازه

تنظیم روی sizeof(GnssSvStatus)

تعریف در خط 643 فایل gps.h.


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h