Tham chiếu cấu trúc giao diện đo lường Gps

Tham chiếu cấu trúc giao diện đo lường Gps

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích cỡ
int(* init )( GpsMeasurementCallbacks *callbacks)
khoảng trống(* đóng )()

miêu tả cụ thể

Giao diện mở rộng để hỗ trợ Đo lường GPS.

Định nghĩa tại dòng 1982 của file gps.h.

Tài liệu hiện trường

void(* đóng)()

Dừng cập nhật từ HAL và hủy đăng ký quy trình gọi lại. Sau khi dừng cuộc gọi, các cuộc gọi lại đã đăng ký trước đó phải được HAL coi là không hợp lệ. Nếu lệnh dừng được gọi mà không có 'init' trước đó, hàm này sẽ không hoạt động.

Định nghĩa tại dòng 2005 của file gps.h.

int(* init)( GpsMeasurementCallbacks *callbacks)

Khởi tạo giao diện và đăng ký các thủ tục gọi lại với HAL. Sau lệnh gọi 'khởi tạo' thành công, HAL phải bắt đầu cung cấp thông tin cập nhật ở giai đoạn riêng của nó.

Trạng thái: GPS_MEASUREMENT_OPERATION_SUCCESS GPS_MEASUREMENT_ERROR_ALREADY_INIT - nếu một cuộc gọi lại đã được đăng ký mà không có lệnh gọi tương ứng để 'đóng' GPS_MEASUREMENT_ERROR_GENERIC - nếu xảy ra bất kỳ lỗi nào khác, dự kiến ​​HAL sẽ không tạo ra bất kỳ cập nhật nào khi trả về mã lỗi này.

Định nghĩa tại dòng 1997 của file gps.h.

kích thước_t kích thước

Đặt thành sizeof(GpsMeasurementInterface)

Định nghĩa tại dòng 1984 của file gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ gps.h