Tham chiếu cấu trúc GpsMeasurementCallbacks

Tham chiếu cấu trúc GpsMeasurementCallbacks

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích cỡ
gps_measurement_callback đo_gọi lại
gnss_measurement_callback gnss_measurement_callback

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 1968 của file gps.h.

Tài liệu hiện trường

gnss_measurement_callback gnss_measurement_callback

Định nghĩa tại dòng 1972 của file gps.h.

Định nghĩa tại dòng 1971 của file gps.h.

kích thước_t kích thước

được đặt thành sizeof(GpsMeasurementCallbacks)

Định nghĩa tại dòng 1970 của file gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ gps.h
,

Tham chiếu cấu trúc GpsMeasurementCallbacks

Tham chiếu cấu trúc GpsMeasurementCallbacks

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích cỡ
gps_measurement_callback đo_gọi lại
gnss_measurement_callback gnss_measurement_callback

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 1968 của file gps.h.

Tài liệu hiện trường

gnss_measurement_callback gnss_measurement_callback

Định nghĩa tại dòng 1972 của file gps.h.

Định nghĩa tại dòng 1971 của file gps.h.

kích thước_t kích thước

được đặt thành sizeof(GpsMeasurementCallbacks)

Định nghĩa tại dòng 1970 của file gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ gps.h