مرجع ساختار AGpsRilInterface

مرجع ساختار AGpsRilInterface

#include < gps.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
خالی(* init )( AGpsRilCallbacks *callbacks)
خالی(* set_ref_location )(const AGpsRefLocation *agps_reflocation, size_t sz_struct)
خالی(* set_set_id )( AGpsSetIDType نوع، const char *setid)
خالی(* ni_message )(uint8_t *msg, size_t len)
خالی(* update_network_state )(int connect, نوع int, int roaming, const char *extra_info)
خالی(* update_network_availability )(int در دسترس است، const char *apn)

توصیف همراه با جزئیات

رابط توسعه یافته برای پشتیبانی AGPS_RIL.

تعریف در خط 1145 فایل gps.h.

مستندات میدانی

void(* init)( AGpsRilCallbacks *callbacks)

رابط AGPS را باز می کند و روال های برگشت تماس را برای اجرای این رابط فراهم می کند.

تعریف در خط 1152 فایل gps.h.

void(* ni_message)(uint8_t *msg, size_t len)

ارسال پیام شروع شبکه

تعریف در خط 1166 فایل gps.h.

void(* set_ref_location)(const AGpsRefLocation *agps_reflocation, size_t sz_struct)

مکان مرجع را تنظیم می کند.

تعریف در خط 1157 فایل gps.h.

void(* set_set_id)( AGpsSetIDType type, const char *setid)

شناسه مجموعه را تنظیم می کند.

تعریف در خط 1161 فایل gps.h.

اندازه_t اندازه

تنظیم روی sizeof(AGpsRilInterface)

تعریف در خط 1147 فایل gps.h.

void(* update_network_availability)(int در دسترس، const char *apn)

GPS را از تغییرات وضعیت شبکه مطلع کنید. این پارامترها با مقادیر موجود در کلاس android.net.NetworkInfo مطابقت دارند.

تعریف در خط 1178 فایل gps.h.

void(* update_network_state)(intconnected، int type، int roaming، const char *extra_info)

GPS را از تغییرات وضعیت شبکه مطلع کنید. این پارامترها با مقادیر موجود در کلاس android.net.NetworkInfo مطابقت دارند.

تعریف در خط 1172 فایل gps.h.


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h