مرجع ساختار AGpsRefLocation

مرجع ساختار AGpsRefLocation

#include < gps.h >

فیلدهای داده

AGpsRefLocationType نوع
اتحاد. اتصال {
شناسه سلولی AGpsRefLocationCellID
AGpsRefLocationMac مک
} تو

توصیف همراه با جزئیات

نشان دهنده مکان های مرجع است

تعریف در خط 680 فایل gps.h.

مستندات میدانی

شناسه سلولی AGpsRefLocationCellID

تعریف در خط 683 فایل gps.h.

تعریف در خط 684 فایل gps.h.

تعریف در خط 681 فایل gps.h.

اتحادیه { ... } u

مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h