مرجع ساختار AGpsRilCallbacks

مرجع ساختار AGpsRilCallbacks

#include < gps.h >

فیلدهای داده

agps_ril_request_set_id request_setid
agps_ril_request_ref_loc request_refloc
gps_create_thread create_thread_cb

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 1138 فایل gps.h.

مستندات میدانی

gps_create_thread create_thread_cb

تعریف در خط 1141 فایل gps.h.

تعریف در خط 1140 فایل gps.h.

تعریف در خط 1139 فایل gps.h.


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h