Tham chiếu cấu trúc AGpsRefLocation

Tham chiếu cấu trúc AGpsRefLocation

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

AGpsRefLocationType kiểu
liên hiệp {
AGpsRefLocationCellID cellID
AGpsRefLocationMac mac
} bạn

miêu tả cụ thể

Đại diện cho vị trí ref

Định nghĩa tại dòng 680 của file gps.h.

Tài liệu hiện trường

Định nghĩa tại dòng 683 của file gps.h.

Định nghĩa tại dòng 684 của file gps.h.

Định nghĩa tại dòng 681 của file gps.h.

đoàn { ... } bạn

Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ gps.h