Tham chiếu cấu trúc AGpsRefLocationMac

Tham chiếu cấu trúc AGpsRefLocationMac

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

uint8_tmac [6]

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 675 của tệp gps.h.

Tài liệu thực địa

uint8_t mac [6]

Định nghĩa tại dòng 676 của tệp gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / gps.h