AGpsRefLocationTham khảo cấu trúc Mac

AGpsRefLocationTham khảo cấu trúc Mac

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

uint8_t mac [6]

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 675 của file gps.h.

Tài liệu hiện trường

uint8_t mac[6]

Định nghĩa tại dòng 676 của file gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ gps.h