مرجع ساختار AGpsRefLocationMac

مرجع ساختار AGpsRefLocationMac

#include < gps.h >

فیلدهای داده

uint8_t مک [6]

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 675 فایل gps.h.

مستندات میدانی

uint8_t مک[6]

تعریف در خط 676 فایل gps.h.


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h