مرجع ساختار AGpsRefLocationCellID

مرجع ساختار AGpsRefLocationCellID

#include < gps.h >

فیلدهای داده

AGpsRefLocationType نوع
uint16_t mcc
uint16_t mnc
uint16_t لاک
uint32_t cid
uint16_t tac
uint16_t pcid

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 656 فایل gps.h.

مستندات میدانی

uint32_t cid

شناسه سلول در 2G شناسه سلول Utran در 3G. Cell Global ID EUTRA در LTE.

تعریف در خط 668 فایل gps.h.

uint16_t lac

کد منطقه در 2G، 3G و LTE. در 3G lac دور انداخته شده است. در LTE، lac با tac پر شده است، تا اطمینان حاصل شود که مشتریان قدیمی را که ممکن است به رفتار قدیمی (اشتباه) متکی هستند، خراب نکنیم.

تعریف در خط 666 فایل gps.h.

uint16_t mcc

کد کشور موبایل.

تعریف در خط 659 فایل gps.h.

uint16_t mnc

کد شبکه موبایل.

تعریف در خط 661 فایل gps.h.

uint16_t pcid

شناسه سلول فیزیکی در LTE (در 2G و 3G استفاده نمی شود)

تعریف در خط 672 فایل gps.h.

uint16_t tac

ردیابی کد منطقه در LTE.

تعریف در خط 670 فایل gps.h.

تعریف در خط 657 فایل gps.h.


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h