_bluetooth_sdp_hdr_overlay Tham khảo cấu trúc

_bluetooth_sdp_hdr_overlay Tham khảo cấu trúc

#include < bt_sdp.h >

Trường dữ liệu

bluetooth_sdp_types kiểu
bt_uuid_t uuid
uint32_t dịch vụ_name_length
ký tự * Tên dịch vụ
int32_t số rfcomm_channel_number
int32_t l2cap_psm
int32_t hồ sơ_version
int user1_ptr_len
uint8_t * user1_ptr
int user2_ptr_len
uint8_t * user2_ptr

miêu tả cụ thể

Một số tín hiệu cần con trỏ bổ sung, do đó chúng tôi giới thiệu một cách chung để xử lý các con trỏ này.

Định nghĩa tại dòng 52 của file bt_sdp.h .

Tài liệu hiện trường

int32_t l2cap_psm

Định nghĩa tại dòng 58 của file bt_sdp.h .

int32_t profile_version

Định nghĩa tại dòng 59 của file bt_sdp.h .

int32_t rfcomm_channel_number

Định nghĩa tại dòng 57 của file bt_sdp.h .

char* tên_dịch vụ

Định nghĩa tại dòng 56 của file bt_sdp.h .

uint32_t dịch vụ_name_length

Định nghĩa tại dòng 55 của file bt_sdp.h .

Định nghĩa tại dòng 53 của file bt_sdp.h .

uint8_t* user1_ptr

Định nghĩa tại dòng 63 của file bt_sdp.h .

int user1_ptr_len

Định nghĩa tại dòng 62 của file bt_sdp.h .

uint8_t* user2_ptr

Định nghĩa tại dòng 65 của file bt_sdp.h .

int user2_ptr_len

Định nghĩa tại dòng 64 của file bt_sdp.h .

Định nghĩa tại dòng 54 của file bt_sdp.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ bt_sdp.h