_bluetooth_sdp_hdr Tham khảo cấu trúc

_bluetooth_sdp_hdr Tham khảo cấu trúc

#include < bt_sdp.h >

Trường dữ liệu

bluetooth_sdp_types kiểu
bt_uuid_t uuid
uint32_t dịch vụ_name_length
ký tự * Tên dịch vụ
int32_t số rfcomm_channel_number
int32_t l2cap_psm
int32_t hồ sơ_version

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 38 của file bt_sdp.h .

Tài liệu hiện trường

int32_t l2cap_psm

Định nghĩa tại dòng 44 của file bt_sdp.h .

int32_t profile_version

Định nghĩa tại dòng 45 của file bt_sdp.h .

int32_t rfcomm_channel_number

Định nghĩa tại dòng 43 của file bt_sdp.h .

char* tên_dịch vụ

Định nghĩa tại dòng 42 của file bt_sdp.h .

uint32_t dịch vụ_name_length

Định nghĩa tại dòng 41 của file bt_sdp.h .

Định nghĩa tại dòng 39 của file bt_sdp.h .

Định nghĩa tại dòng 40 của file bt_sdp.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ bt_sdp.h