Tham khảo lớp ThreadMutex

Tham khảo lớp ThreadMutex

#include < NfcAdaptation.h >

Được kế thừa bởi ThreadCondVar .

Chức năng thành viên công cộng

Chủ đềMutex ()
ảo ~Chủ đềMutex ()
trống rỗng khóa ()
trống rỗng mở khóa ()
toán tử pthread_mutex_t * ()

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 28 của file NfcAdaptation.h .

Tài liệu về hàm tạo và hàm hủy

ảo ~ ThreadMutex ( )
ảo

Tài liệu chức năng thành viên

khóa trống ( )
toán tử pthread_mutex_t * ( )
nội tuyến

Định nghĩa tại dòng 35 của file NfcAdaptation.h .

mở khóa vô hiệu ( )

Tài liệu cho lớp này được tạo từ tệp sau: