Trừu tượngXmlParser

public abstract class AbstractXmlParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.xml.AbstractXmlParser


Lớp cơ sở của trình trợ giúp để phân tích tệp xml

Bản tóm tắt

các lớp lồng nhau

class AbstractXmlParser.ParseException

Bị ném nếu không thể phân tích cú pháp đầu vào XML

nhà thầu công cộng

AbstractXmlParser ()

Phương thức công khai

void parse (InputStream xmlInput)

Phân tích dữ liệu xml có trong đầu vào đã cho.

phương pháp được bảo vệ

abstract DefaultHandler createXmlHandler ()

Tạo ERROR(/DefaultHandler) để xử lý xml

nhà thầu công cộng

Trừu tượngXmlParser

public AbstractXmlParser ()

Phương thức công khai

phân tích cú pháp

public void parse (InputStream xmlInput)

Phân tích dữ liệu xml có trong đầu vào đã cho.

ném
AbstractXmlParser.ParseException nếu đầu vào không thể được phân tích cú pháp

phương pháp được bảo vệ

tạoXmlHandler

protected abstract DefaultHandler createXmlHandler ()

Tạo ERROR(/DefaultHandler) để xử lý xml

trả lại
DefaultHandler