Sl4aEventDispatcher

public class Sl4aEventDispatcher
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.sl4a.Sl4aEventDispatcher


Các cuộc thăm dò của người điều phối sự kiện cho sự kiện và xếp hàng chúng theo tên để được truy vấn. TODO: thêm hỗ trợ cho trình xử lý sự kiện.

Bản tóm tắt

các lớp lồng nhau

class Sl4aEventDispatcher.EventSl4aObject

Đối tượng được trả về bởi bộ thăm dò sự kiện.

Lĩnh vực

public static final String SHUTDOWN_EVENT

nhà thầu công cộng

Sl4aEventDispatcher ( Sl4aClient client, long timeout)

Phương thức công khai

void cancel ()

Dừng thực thi luồng và dọn sạch tất cả các sự kiện.

void clearAllEvents ()

xóa tất cả các sự kiện

void clearEvents (String name)

Xóa tất cả các sự kiện cho một tên sự kiện.

popAllEvents (String name)

Trả về tất cả các sự kiện của một loại hoặc danh sách trống nếu không có sự kiện.

Sl4aEventDispatcher.EventSl4aObject popEvent (String name, long timeout)

Thăm dò ý kiến ​​cho một sự kiện theo tên

void run ()
Sl4aEventDispatcher.EventSl4aObject waitForEvent (String name, predicate, long timeout) waitForEvent (String name, predicate, long timeout)

Thăm dò ý kiến ​​cho một sự kiện cụ thể phù hợp với tên và vị ngữ.

phương pháp được bảo vệ

boolean internalPolling ()

Bỏ phiếu nội bộ của các sự kiện, không nên được gọi.

Lĩnh vực

SHUTDOWN_EVENT

public static final String SHUTDOWN_EVENT

nhà thầu công cộng

Sl4aEventDispatcher

public Sl4aEventDispatcher (Sl4aClient client, 
        long timeout)

Thông số
client Sl4aClient

timeout long

Phương thức công khai

Hủy bỏ

public void cancel ()

Dừng thực thi luồng và dọn sạch tất cả các sự kiện.

ClearAllEvents

public void clearAllEvents ()

xóa tất cả các sự kiện

sự kiện rõ ràng

public void clearEvents (String name)

Xóa tất cả các sự kiện cho một tên sự kiện.

Thông số
name String

popAllEvents

public popAllEvents (String name)

Trả về tất cả các sự kiện của một loại hoặc danh sách trống nếu không có sự kiện.

Thông số
name String

trả lại

sự kiện pop

public Sl4aEventDispatcher.EventSl4aObject popEvent (String name, 
        long timeout)

Thăm dò ý kiến ​​cho một sự kiện theo tên

Thông số
name String : tên của sự kiện.

timeout long : thời gian chờ tính bằng mili giây để sự kiện pop quay lại.

trả lại
Sl4aEventDispatcher.EventSl4aObject EventSl4aObject hoặc null nếu không tìm thấy sự kiện nào.

chạy

public void run ()

đợi sự kiện

public Sl4aEventDispatcher.EventSl4aObject waitForEvent (String name, 
         predicate, 
        long timeout)

Thăm dò ý kiến ​​cho một sự kiện cụ thể phù hợp với tên và vị ngữ.

Thông số
name String : tên của sự kiện.

predicate : vị ngữ sự kiện cần thông qua.

timeout long : timeout thời gian chờ tính bằng mili giây để sự kiện pop quay lại.

trả lại
Sl4aEventDispatcher.EventSl4aObject EventSl4aObject hoặc null nếu không tìm thấy sự kiện nào.

phương pháp được bảo vệ

thăm dò ý kiến ​​nội bộ

protected boolean internalPolling ()

Bỏ phiếu nội bộ của các sự kiện, không nên được gọi. Tiếp xúc để thử nghiệm.

trả lại
boolean