TestRecordProtoUtil

public class TestRecordProtoUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.proto.TestRecordProtoUtil


Tiện ích để đọc TestRecord proto từ một tệp.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

TestRecordProtoUtil ()

Phương thức công khai

static TestRecordProto.TestRecord readFromFile (File protoFile)

Đọc TestRecord từ một tệp và gửi lại.

static TestRecordProto.TestRecord readFromFile (File protoFile, boolean readDelimited)

Đọc TestRecord từ một tệp và gửi lại.

nhà thầu công cộng

TestRecordProtoUtil

public TestRecordProtoUtil ()

Phương thức công khai

đọcFromFile

public static TestRecordProto.TestRecord readFromFile (File protoFile)

Đọc TestRecord từ một tệp và gửi lại.

Thông số
protoFile File : ERROR(/File) chứa bản ghi

trả lại
TestRecordProto.TestRecord một TestRecord được tạo từ tệp.

ném
UnlimitedProtocolBufferException

đọcFromFile

public static TestRecordProto.TestRecord readFromFile (File protoFile, 
                boolean readDelimited)

Đọc TestRecord từ một tệp và gửi lại.

Thông số
protoFile File : ERROR(/File) chứa bản ghi

readDelimited boolean : Đúng nếu tệp proto ở định dạng được phân tách. Sai nếu tệp có định dạng mặc định.

trả lại
TestRecordProto.TestRecord

ném
UnlimitedProtocolBufferException