Máy chủ lưu trữ

public class HostMetric
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.hostmetric.HostMetric


Lớp này đại diện cho một mẫu số liệu lưu trữ sẽ được báo cáo.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

HostMetric (String name, long timestamp, long value, data) HostMetric (String name, long timestamp, long value, data)

Người xây dựng.

Phương thức công khai

JSONObject toJson ()

Trả về một đối tượng JSON cho mẫu chỉ số.

nhà thầu công cộng

Máy chủ lưu trữ

public HostMetric (String name, 
        long timestamp, 
        long value, 
         data)

Người xây dựng.

Thông số
name String : tên của số liệu

timestamp long : dấu thời gian của mẫu

value long : giá trị của mẫu

data : dữ liệu liên quan đến mẫu

Phương thức công khai

toJson

public JSONObject toJson ()

Trả về một đối tượng JSON cho mẫu chỉ số.

trả lại
JSONObject một đối tượng JSON.

ném
org.json.JSONException
JSONException