ĐốngMáy ChủMàn Hình

public class HeapHostMonitor
extends AbstractHostMonitor

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.hostmetric.AbstractHostMonitor
com.android.tradefed.util.hostmetric.HeapHostMonitor


Triển khai AbstractHostMonitor theo dõi bộ nhớ heap trên máy chủ và ghi nhật ký định kỳ vào nhật ký lịch sử.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

protected static final String HEAP_KEY

nhà thầu công cộng

HeapHostMonitor ()

Phương thức công khai

void dispatch ()

Thu thập và phát ra các giá trị dữ liệu máy chủ hiện tại.

Lĩnh vực

HEAP_KEY

protected static final String HEAP_KEY

nhà thầu công cộng

ĐốngMáy ChủMàn Hình

public HeapHostMonitor ()

Phương thức công khai

gửi đi

public void dispatch ()

Thu thập và phát ra các giá trị dữ liệu máy chủ hiện tại. Nên phát ra các Sự kiện của Hàng đợi nếu có.