ZipCompressionChiến lược

public class ZipCompressionStrategy
extends Object implements ICompressionStrategy

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ZipCompressionStrategy


Một ICompressionStrategy để tạo kho lưu trữ zip.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

ZipCompressionStrategy ()

Phương thức công khai

File compress (File source)

Nén tệp source (hoặc thư mục) và trả về kho lưu trữ kết quả.

LogDataType getLogDataType ()

Trả về LogDataType của định dạng lưu trữ được chiến lược này sử dụng.

nhà thầu công cộng

ZipCompressionChiến lược

public ZipCompressionStrategy ()

Phương thức công khai

nén

public File compress (File source)

Nén tệp source (hoặc thư mục) và trả về kho lưu trữ kết quả.

Thông số
source File : Tệp hoặc thư mục cần nén

trả lại
File Kho lưu trữ nén

getLogDataType

public LogDataType getLogDataType ()

Trả về LogDataType của định dạng lưu trữ được chiến lược này sử dụng.

trả lại
LogDataType