Phiên bảnParser

public class VersionParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.VersionParser


Tìm nạp phiên bản của các tạo phẩm được trao đổi đang chạy.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String DEFAULT_IMPLEMENTATION_VERSION

nhà thầu công cộng

VersionParser ()

Phương thức công khai

static String fetchVersion ()

Lĩnh vực

DEFAULT_IMPLEMENTATION_VERSION

public static final String DEFAULT_IMPLEMENTATION_VERSION

nhà thầu công cộng

Phiên bảnParser

public VersionParser ()

Phương thức công khai

phiên bản tìm nạp

public static String fetchVersion ()

trả lại
String