Thời gianUtil

public class TimeUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.TimeUtil


Chứa các phương thức tiện ích liên quan đến thời gian.

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

static String formatElapsedTime (long elapsedTimeMs)

Trả về phiên bản được làm đẹp của thời gian đã trôi qua nhất định tính bằng mili giây.

static String formatTimeStamp (long epochTime)

Trả về phiên bản định dạng có thể đọc được của thời gian kỷ nguyên nhất định.

static String formatTimeStampGMT (long epochTime)

Trả về phiên bản được định dạng có thể đọc được của thời gian Epoch nhất định theo giờ GMT thay vì múi giờ địa phương.

Phương thức công khai

định dạngElapsedTime

public static String formatElapsedTime (long elapsedTimeMs)

Trả về phiên bản được làm đẹp của thời gian đã trôi qua nhất định tính bằng mili giây.

Thông số
elapsedTimeMs long

trả lại
String

định dạngThời gianDấu

public static String formatTimeStamp (long epochTime)

Trả về phiên bản định dạng có thể đọc được của thời gian kỷ nguyên nhất định.

Thông số
epochTime long : thời gian kỷ nguyên tính bằng mili giây

trả lại
String một chuỗi người dùng có thể đọc được

định dạngTimeStampGMT

public static String formatTimeStampGMT (long epochTime)

Trả về phiên bản được định dạng có thể đọc được của thời gian Epoch nhất định theo giờ GMT thay vì múi giờ địa phương.

Thông số
epochTime long : thời gian kỷ nguyên tính bằng mili giây

trả lại
String một chuỗi người dùng có thể đọc được