Sub processExceptionParser

public class SubprocessExceptionParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.Sub processExceptionParser


Trình trợ giúp để xử lý đầu ra ngoại lệ từ trình chạy lệnh Tradefed tiêu chuẩn.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

SubprocessExceptionParser ()

Phương thức công khai

static String getPathFromStderr (String stderr)

Trích xuất đường dẫn tệp của ngoại lệ được tuần tự hóa.

static void handleStderrException ( CommandResult result)

Cố gắng trích xuất một ngoại lệ thích hợp từ thiết bị lỗi chuẩn, nếu không dính vào RuntimeException.

nhà thầu công cộng

Sub processExceptionParser

public SubprocessExceptionParser ()

Phương thức công khai

getPathFromStderr

public static String getPathFromStderr (String stderr)

Trích xuất đường dẫn tệp của ngoại lệ được tuần tự hóa.

Thông số
stderr String

trả lại
String

xử lýStderrException

public static void handleStderrException (CommandResult result)

Cố gắng trích xuất một ngoại lệ thích hợp từ thiết bị lỗi chuẩn, nếu không dính vào RuntimeException.

Thông số
result CommandResult

ném
DeviceNotAvailableException