Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Sub processEventHelper.TestStartedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.TestStartedEventInfo
extends SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.Sub processEventHelper.BaseTestEventInfo
com.android.tradefed.util.Sub processEventHelper.TestStartedEventInfo


Người trợ giúp cho thông tin testStarted

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public Long mStartTime

nhà thầu công cộng

TestStartedEventInfo (String className, String testName, Long startTime)
TestStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

phương pháp được bảo vệ

JSONObject getNewJson ()

Lĩnh vực

mStartTime

public Long mStartTime

nhà thầu công cộng

TestStartedSự kiệnThông tin

public TestStartedEventInfo (String className, 
        String testName, 
        Long startTime)

Thông số
className String

testName String

startTime Long

TestStartedSự kiệnThông tin

public TestStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Thông số
jsonObject JSONObject

ném
JSONException

phương pháp được bảo vệ

getNewJson

protected JSONObject getNewJson ()

trả lại
JSONObject