Sub processEventHelper.TestModuleStartedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.TestModuleStartedEventInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.Sub processEventHelper.TestModuleStartedEventInfo


Trình trợ giúp cho thông tin bắt đầu mô-đun thử nghiệm.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public IInvocationContext mModuleContext

nhà thầu công cộng

TestModuleStartedEventInfo ( IInvocationContext moduleContext)
TestModuleStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Phương thức công khai

String toString ()

Lĩnh vực

mModuleContext

public IInvocationContext mModuleContext

nhà thầu công cộng

TestModuleStartedEventInfo

public TestModuleStartedEventInfo (IInvocationContext moduleContext)

Thông số
moduleContext IInvocationContext

TestModuleStartedEventInfo

public TestModuleStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Thông số
jsonObject JSONObject

ném
JSONException

Phương thức công khai

toString

public String toString ()

trả lại
String