ShellOutputReceiverLuồng

public final class ShellOutputReceiverStream
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ShellOutputReceiverStream


Lớp con tiện ích của OutputStream ghi vào IShellOutputReceiver.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

ShellOutputReceiverStream (IShellOutputReceiver receiver)

Tạo bộ điều hợp mới cho IShellOutputReceiver đã cho.

ShellOutputReceiverStream (IShellOutputReceiver receiver, FileOutputStream fileOutput)

Phương thức công khai

void close ()
void flush ()
void write (byte[] b)
void write (byte[] b, int off, int len)
void write (int b)

nhà thầu công cộng

ShellOutputReceiverLuồng

public ShellOutputReceiverStream (IShellOutputReceiver receiver)

Tạo bộ điều hợp mới cho IShellOutputReceiver đã cho.

Việc cung cấp một bộ thu null ở đây là hợp lệ để đơn giản hóa mã bằng cách sử dụng bộ điều hợp, tức là để nó có thể sử dụng bộ thu này với tài nguyên dùng thử mà không cần kiểm tra chính bộ thu null.

Thông số
receiver IShellOutputReceiver

ShellOutputReceiverLuồng

public ShellOutputReceiverStream (IShellOutputReceiver receiver, 
        FileOutputStream fileOutput)

Thông số
receiver IShellOutputReceiver

fileOutput FileOutputStream

Phương thức công khai

đóng

public void close ()

tuôn ra

public void flush ()

viết

public void write (byte[] b)

Thông số
b byte

viết

public void write (byte[] b, 
        int off, 
        int len)

Thông số
b byte

off int

len int

viết

public void write (int b)

Thông số
b int