Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

PsParser

public class PsParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.PsParser


Tiện ích được sử dụng để phân tích cú pháp (USER, PID và NAME) từ đầu ra lệnh "ps"

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

PsParser ()

Phương pháp công khai

static getProcesses (String psOutput)

Phân tích cú pháp tên người dùng, id tiến trình và tên tiến trình từ đầu ra lệnh ps và chuyển đổi thành danh sách các đối tượng ProcessInfo.

Các nhà xây dựng công cộng

PsParser

public PsParser ()

Phương pháp công khai

getProcesses

public static  getProcesses (String psOutput)

Phân tích cú pháp tên người dùng, id tiến trình và tên tiến trình từ đầu ra lệnh ps và chuyển đổi thành danh sách các đối tượng ProcessInfo.

Thông số
psOutput String : đầu ra của lệnh "ps".

Lợi nhuận
danh sách processInfo