Thay đổi tài sản

public abstract class PropertyChanger
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.PropertyChanger


Một lớp tiện ích để thay đổi (hoặc thêm) các mục trong tệp thuộc tính Android

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

PropertyChanger ()

Phương thức công khai

static File changeProperties (File original, properties) changeProperties (File original, properties)

Một chức năng tiện ích để thay đổi (hoặc thêm) các mục trong tệp thuộc tính Android Các thuộc tính trong tệp thuộc tính gốc sẽ có giá trị được sửa đổi.

nhà thầu công cộng

Thay đổi tài sản

public PropertyChanger ()

Phương thức công khai

thay đổi thuộc tính

public static File changeProperties (File original, 
                 properties)

Một chức năng tiện ích để thay đổi (hoặc thêm) các mục trong tệp thuộc tính Android Các thuộc tính trong tệp thuộc tính gốc sẽ có giá trị được sửa đổi. Những cái mới sẽ được thêm vào. Người gọi chịu trách nhiệm tái chế đúng cách các tệp tạm thời, cả tệp gốc và tệp đã sửa đổi.

Thông số
original File : tệp tài sản gốc

properties : các thuộc tính để thay đổi hoặc thêm

trả lại
File đường dẫn đến tệp thuộc tính mới