Xử lý thông tin

public class ProcessInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ProcessInfo


Được sử dụng để lưu trữ thông tin liên quan đến quy trình (NGƯỜI DÙNG, PID, TÊN, THỜI GIAN BẮT ĐẦU TRONG KỶ NIỆM THỨ HAI).

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

ProcessInfo (String user, int pid, String name)

Xây dựng đối tượng thông tin quy trình dựa trên người dùng, id quy trình và tên của quy trình.

ProcessInfo (String user, int pid, String name, long startTime)

Xây dựng đối tượng thông tin quy trình dựa trên người dùng, id quy trình, tên của quy trình, thời gian bắt đầu quy trình.

Phương thức công khai

String getName ()

Trả về tên quy trình.

int getPid ()

Trả về số ID tiến trình.

long getStartTime ()

Trả về thời gian bắt đầu quá trình tính bằng giây kể từ epoch.

String getUser ()

Trả về tên người dùng của chủ sở hữu quy trình.

String toString ()

nhà thầu công cộng

Xử lý thông tin

public ProcessInfo (String user, 
        int pid, 
        String name)

Xây dựng đối tượng thông tin quy trình dựa trên người dùng, id quy trình và tên của quy trình.

Thông số
user String : tên người dùng của chủ sở hữu quy trình

pid int : số id tiến trình

name String : tên quy trình

Xử lý thông tin

public ProcessInfo (String user, 
        int pid, 
        String name, 
        long startTime)

Xây dựng đối tượng thông tin quy trình dựa trên người dùng, id quy trình, tên của quy trình, thời gian bắt đầu quy trình.

Thông số
user String : tên người dùng của chủ sở hữu quy trình

pid int : số id tiến trình

name String : tên quy trình

startTime long : thời gian bắt đầu xử lý tính bằng giây kể từ epoch

Phương thức công khai

getName

public String getName ()

Trả về tên quy trình.

trả lại
String

getPid

public int getPid ()

Trả về số ID tiến trình.

trả lại
int

getStartTime

public long getStartTime ()

Trả về thời gian bắt đầu quá trình tính bằng giây kể từ epoch. Đối với quy trình thiết bị, thời gian bắt đầu sẽ sử dụng thời gian thiết bị

trả lại
long

getUser

public String getUser ()

Trả về tên người dùng của chủ sở hữu quy trình.

trả lại
String

toString

public String toString ()

trả lại
String