Đôi

public class Pair
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.Pair<A, B>


Định nghĩa lớp Pair của riêng chúng ta chứa hai đối tượng.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public final A first

public final B second

nhà thầu công cộng

Pair (A first, B second)

Phương thức công khai

static <A, B> Pair <A, B> create (A a, B b)

Phương pháp thuận tiện để tạo một cặp mới.

boolean equals (Object o)

Kiểm tra xem hai đối tượng có bằng nhau không

int hashCode ()

Trả lại mã băm bằng cách sử dụng mã băm từ các đối tượng bên trong

Lĩnh vực

Đầu tiên

public final A first

thứ hai

public final B second

nhà thầu công cộng

Đôi

public Pair (A first, 
        B second)

Thông số
first A

second B

Phương thức công khai

tạo nên

public static Pair<A, B> create (A a, 
        B b)

Phương pháp thuận tiện để tạo một cặp mới.

Thông số
a A : đối tượng đầu tiên trong Cặp

b B : đối tượng thứ hai trong Cặp

trả lại
Pair <A, B> a Cặp chứa a và b

bằng

public boolean equals (Object o)

Kiểm tra xem hai đối tượng có bằng nhau không

Thông số
o Object

trả lại
boolean

Mã Băm

public int hashCode ()

Trả lại mã băm bằng cách sử dụng mã băm từ các đối tượng bên trong

trả lại
int