email

public interface IEmail

com.android.tradefed.util.IEmail


Giao diện gửi email.

Bản tóm tắt

các lớp lồng nhau

class IEmail.Message

Vùng chứa dữ liệu thư điện tử.

Phương thức công khai

abstract void send ( IEmail.Message msg)

Một phương pháp để gửi một Message .

Phương thức công khai

gửi

public abstract void send (IEmail.Message msg)

Một phương pháp để gửi một Message . Xác minh rằng các trường đến, chủ đề và nội dung của Message không phải là giá trị rỗng, nhưng không có xác minh nào ngoài kiểm tra giá trị rỗng. Lưu ý rằng không thể phát hiện bất kỳ lỗi cấp SMTP nào ở giai đoạn này. Do tính chất không đồng bộ của email, chúng thường sẽ được báo cáo cho người gửi thư trên phong bì thư. Trong trường hợp đó, người gửi phong bì thường sẽ nhận được email từ MAILER-DAEMON với thông tin chi tiết về lỗi.

Thông số
msg IEmail.Message : IEmail.Message cần gửi

ném
IllegalArgumentException nếu bất kỳ trường đến, chủ đề hoặc nội dung nào của msg là null
nếu gửi email không thành công theo cách có thể phát hiện đồng bộ