ICompressionStrategy

public interface ICompressionStrategy

com.android.tradefed.util.ICompressionStrategy


Giao diện đại diện cho thuật toán nén có thể được chọn khi chạy.

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract File compress (File source)

Nén tệp source (hoặc thư mục) và trả về kho lưu trữ kết quả.

abstract LogDataType getLogDataType ()

Trả về LogDataType của định dạng lưu trữ được chiến lược này sử dụng.

Phương thức công khai

nén

public abstract File compress (File source)

Nén tệp source (hoặc thư mục) và trả về kho lưu trữ kết quả.

Thông số
source File : Tệp hoặc thư mục cần nén

trả lại
File Kho lưu trữ nén

ném
Nếu hoạt động không thể được hoàn thành

getLogDataType

public abstract LogDataType getLogDataType ()

Trả về LogDataType của định dạng lưu trữ được chiến lược này sử dụng.

trả lại
LogDataType