GenericLogcatEventParser

public class GenericLogcatEventParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.GenericLogcatEventParser<LogcatEventType>


Phân tích đầu vào logcat cho các sự kiện.

Lớp này diễn giải các thông điệp logcat và có thể thông báo cho người nghe về các sự kiện theo cả kiểu chặn và bỏ phiếu.

Bản tóm tắt

các lớp lồng nhau

class GenericLogcatEventParser.LogcatEvent

Cấu trúc để tổ chức sự kiện logcat với loại sự kiện và kích hoạt thông báo logcat

nhà thầu công cộng

GenericLogcatEventParser ( ITestDevice device)

Khởi tạo một LogcatEventParser mới

Phương thức công khai

void close ()

Ngừng nghe logcat.

void parseEvents (String[] lines)

Phân tích cú pháp các dòng logcat và thêm bất kỳ sự kiện đã ghi nào (đã được đăng ký với registerEventTrigger(String, String, LogcatEventType) ) vào hàng đợi sự kiện.

GenericLogcatEventParser.LogcatEvent pollForEvent ()

Thăm dò hàng đợi sự kiện.

void registerEventTrigger (String tag, String msg, LogcatEventType response)

Đăng ký một sự kiện của thẻ logcat đã cho và thông báo với phản hồi mong muốn.

void registerEventTrigger (Log.LogLevel logLevel, String tag, String msg, LogcatEventType response)

Đăng ký một sự kiện ở cấp logcat nhất định, thẻ và thông báo với phản hồi mong muốn.

void start ()

Bắt đầu nghe logcat và phân tích sự kiện.

GenericLogcatEventParser.LogcatEvent waitForEvent (long timeoutMs)

Chặn cho đến khi nó nhận được một sự kiện.

nhà thầu công cộng

GenericLogcatEventParser

public GenericLogcatEventParser (ITestDevice device)

Khởi tạo một LogcatEventParser mới

Thông số
device ITestDevice : để đọc logcat từ

Phương thức công khai

đóng

public void close ()

Ngừng nghe logcat.

phân tích sự kiện

public void parseEvents (String[] lines)

Phân tích cú pháp các dòng logcat và thêm bất kỳ sự kiện đã ghi nào (đã được đăng ký với registerEventTrigger(String, String, LogcatEventType) ) vào hàng đợi sự kiện.

Thông số
lines String

thăm dò ý kiến ​​cho sự kiện

public GenericLogcatEventParser.LogcatEvent pollForEvent ()

Thăm dò hàng đợi sự kiện. Trả lại ngay lập tức.

trả lại
GenericLogcatEventParser.LogcatEvent Sự kiện hoặc null nếu không tìm thấy sự kiện phù hợp

đăng kýKích hoạt sự kiện

public void registerEventTrigger (String tag, 
        String msg, 
        LogcatEventType response)

Đăng ký một sự kiện của thẻ logcat đã cho và thông báo với phản hồi mong muốn. Tin nhắn có thể là một phần.

Thông số
tag String

msg String

response LogcatEventType

đăng kýKích hoạt sự kiện

public void registerEventTrigger (Log.LogLevel logLevel, 
        String tag, 
        String msg, 
        LogcatEventType response)

Đăng ký một sự kiện ở cấp logcat nhất định, thẻ và thông báo với phản hồi mong muốn. Tin nhắn có thể là một phần.

Thông số
logLevel Log.LogLevel

tag String

msg String

response LogcatEventType

bắt đầu

public void start ()

Bắt đầu nghe logcat và phân tích sự kiện.

đợi sự kiện

public GenericLogcatEventParser.LogcatEvent waitForEvent (long timeoutMs)

Chặn cho đến khi nó nhận được một sự kiện.

Thông số
timeoutMs long : Thời gian chờ tính bằng mili giây

trả lại
GenericLogcatEventParser.LogcatEvent Sự kiện hoặc null nếu hết thời gian chờ