GCSCommon

public abstract class GCSCommon
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.GCSCommon


Lớp cơ sở cho hoạt động của Gcs như tải xuống và tải lên. GCSFileDownloaderGCSFileUploader .

Bản tóm tắt

hằng số

int DEFAULT_TIMEOUT

nhà thầu công cộng

GCSCommon (File jsonKeyFile)
GCSCommon ()

phương pháp được bảo vệ

Storage getStorage ( scopes) getStorage ( scopes)

hằng số

DEFAULT_TIMEOUT

protected static final int DEFAULT_TIMEOUT

Giá trị không đổi: 600000 (0x000927c0)

nhà thầu công cộng

GCSCommon

public GCSCommon (File jsonKeyFile)

Thông số
jsonKeyFile File

GCSCommon

public GCSCommon ()

phương pháp được bảo vệ

getStorage

protected Storage getStorage ( scopes)

Thông số
scopes

trả lại
Storage