TệpIdleMonitor

public class FileIdleMonitor
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.FileIdleMonitor


Giám sát các tệp và thực hiện gọi lại nếu chúng không hoạt động (tức là không có tệp nào được sửa đổi) quá lâu.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

FileIdleMonitor (Duration timeout, Runnable callback, File... files)

Xây dựng trình giám sát tệp với trình thực thi mặc định.

Phương thức công khai

void start ()

Bắt đầu theo dõi các tập tin.

void stop ()

Dừng giám sát các tập tin.

nhà thầu công cộng

TệpIdleMonitor

public FileIdleMonitor (Duration timeout, 
        Runnable callback, 
        File... files)

Xây dựng trình giám sát tệp với trình thực thi mặc định.

Thông số
timeout Duration : thời gian nhàn rỗi tối đa

callback Runnable : gọi lại để thực thi nếu nhàn rỗi quá lâu

files File : tệp để theo dõi

Phương thức công khai

bắt đầu

public void start ()

Bắt đầu theo dõi các tập tin. No-op nếu đã bắt đầu.

dừng lại

public void stop ()

Dừng giám sát các tập tin. Không hoạt động nếu đã dừng.