Điều kiệnPriorityBlockingQueue.AlwaysMatch

public static class ConditionPriorityBlockingQueue.AlwaysMatch
extends Object implements IMatcher <T>

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ConditionPriorityBlockingQueue.AlwaysMatch<T>


Một ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher khớp với bất kỳ đối tượng nào.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

AlwaysMatch ()

Phương thức công khai

boolean matches (T element)

Xác định xem element đã cho có đáp ứng điều kiện bắt buộc không

nhà thầu công cộng

Luôn khớp

public AlwaysMatch ()

Phương thức công khai

diêm

public boolean matches (T element)

Xác định xem element đã cho có đáp ứng điều kiện bắt buộc không

Thông số
element T : đối tượng khớp

trả lại
boolean true nếu điều kiện được đáp ứng. false khác.