ClassPathScanner.IClassPathFilter

public static interface ClassPathScanner.IClassPathFilter

com.android.tradefed.util.ClassPathScanner.IClassPathFilter


Bộ lọc cho đường dẫn nhập đường dẫn lớp

Được tạo mẫu sau FileFilter

Bản tóm tắt

Phương pháp công cộng

abstract boolean accept (String pathName)

Kiểm tra xem tên đường dẫn trừu tượng đã chỉ định có nên được đưa vào danh sách mục nhập đường dẫn lớp hay không.

abstract String transform (String pathName)

Một trình chuyển đổi tùy chọn cho tên đường dẫn mục nhập đường dẫn lớp.

Phương pháp công cộng

chấp nhận

public abstract boolean accept (String pathName)

Kiểm tra xem tên đường dẫn trừu tượng đã chỉ định có nên được đưa vào danh sách mục nhập đường dẫn lớp hay không.

Thông số
pathName String : đường dẫn tương đối của mục nhập đường dẫn lớp

Trả lại
boolean

biến đổi

public abstract String transform (String pathName)

Một trình chuyển đổi tùy chọn cho tên đường dẫn mục nhập đường dẫn lớp.

Thông số
pathName String : đường dẫn tương đối của mục nhập đường dẫn lớp, ở định dạng "foo/path/file.ext".

Trả lại
String tên đường dẫn được chuyển đổi thành định dạng theo ngữ cảnh cụ thể