ClassPathScanner.ExternalClassNameFilter

public static class ClassPathScanner.ExternalClassNameFilter
extends ClassPathScanner.ClassNameFilter

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ClassPathScanner.ClassNameFilter
com.android.tradefed.util.ClassPathScanner.ExternalClassNameFilter


Một ClassNameFilter từ chối các lớp bên trong

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

ExternalClassNameFilter ()

Phương thức công khai

boolean accept (String pathName)

Kiểm tra xem tên đường dẫn trừu tượng đã chỉ định có nên được đưa vào danh sách mục nhập đường dẫn lớp hay không.

nhà thầu công cộng

Tên lớp bên ngoàiBộ lọc

public ExternalClassNameFilter ()

Phương thức công khai

chấp nhận

public boolean accept (String pathName)

Kiểm tra xem tên đường dẫn trừu tượng đã chỉ định có nên được đưa vào danh sách mục nhập đường dẫn lớp hay không.

Thông số
pathName String : đường dẫn tương đối của mục nhập đường dẫn lớp

trả lại
boolean