AdbUtils

public class AdbUtils
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.AdbUtils


Một lớp tiện ích cho các hoạt động adb.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

AdbUtils ()

Phương thức công khai

static void updateAdb ( TestInformation testInfo, IRunUtil runUtil, String adbPath)

Cập nhật $PATH nếu phiên bản adb đặc biệt được sử dụng.

nhà thầu công cộng

AdbUtils

public AdbUtils ()

Phương thức công khai

cập nhậtAdb

public static void updateAdb (TestInformation testInfo, 
        IRunUtil runUtil, 
        String adbPath)

Cập nhật $PATH nếu phiên bản adb đặc biệt được sử dụng.

Thông số
testInfo TestInformation : Một đối tượng TestInformation .

runUtil IRunUtil : Một đối tượng IRunUtil được sử dụng để chạy lệnh hệ thống.

adbPath String : Đường dẫn đến tệp nhị phân adb.