AdbRootThang Máy

public class AdbRootElevator
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.AdbRootElevator


AutoCloseable cho phép adb root khi được tạo nếu cần và khôi phục trạng thái gốc khi hoàn thành.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

AdbRootElevator ( INativeDevice device)

Phương thức công khai

void close ()

nhà thầu công cộng

AdbRootThang Máy

public AdbRootElevator (INativeDevice device)

Thông số
device INativeDevice

ném
DeviceNotAvailableException

Phương thức công khai

đóng

public void close ()