Thử lạiTrợ giúp Kết quả

public final class RetryResultHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.retry.RetryResultHelper


Lớp trình trợ giúp để xác định mô-đun hoặc bài kiểm tra nào sẽ chạy hay không.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

RetryResultHelper ()

Phương thức công khai

static boolean shouldRunModule ( TestRunResult moduleResults, types) shouldRunModule ( TestRunResult moduleResults, types)

Trả về việc có nên chạy lại một mô-đun hay không.

static boolean shouldRunTest ( TestResult result, types) shouldRunTest ( TestResult result, types)

Trả về việc có nên chạy một trường hợp thử nghiệm hay không.

nhà thầu công cộng

Thử lạiTrợ giúp Kết quả

public RetryResultHelper ()

Phương thức công khai

nênRunModule

public static boolean shouldRunModule (TestRunResult moduleResults, 
         types)

Trả về việc có nên chạy lại một mô-đun hay không.

Thông số
moduleResults TestRunResult

types

trả lại
boolean

nênRunTest

public static boolean shouldRunTest (TestResult result, 
         types)

Trả về việc có nên chạy một trường hợp thử nghiệm hay không.

Thông số
result TestResult

types

trả lại
boolean