RetryRescheduler.RetryType

public static final enum RetryRescheduler.RetryType
extends Enum< RetryRescheduler.RetryType >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.testtype.suite.retry.RetryRescheduler.RetryType >
com.android.tradefed.testtype.suite.retry.RetryRescheduler.RetryType


Các loại bài kiểm tra có thể được thử lại.

Bản tóm tắt

giá trị liệt kê

RetryRescheduler.RetryType FAILED

RetryRescheduler.RetryType NOT_EXECUTED

Phương thức công khai

static RetryRescheduler.RetryType valueOf (String name)
static final RetryType[] values ()

giá trị liệt kê

THẤT ​​BẠI

public static final RetryRescheduler.RetryType FAILED

KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC

public static final RetryRescheduler.RetryType NOT_EXECUTED

Phương thức công khai

giá trị của

public static RetryRescheduler.RetryType valueOf (String name)

Thông số
name String

trả lại
RetryRescheduler.RetryType

giá trị

public static final RetryType[] values ()

trả lại
RetryType[]