MainlineModuleHandler

public final class MainlineModuleHandler
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.MainlineModuleHandler


Lớp trình xử lý đơn giản dành cho Mô-đun dòng chính tạo InstallApexModuleTargetPreparer và đưa liên kết động vào đó dựa trên các mô-đun dòng chính đã cho để tự động truy xuất các mô-đun đó.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

MainlineModuleHandler (String name, IAbi abi, IInvocationContext context, boolean optimize)
MainlineModuleHandler (String name, IAbi abi, IInvocationContext context, boolean optimize, boolean ignoreNonPreloadedMainlineModule)

Phương thức công khai

void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

Áp dụng cho cấu hình mô-đun IConfiguration thiết lập mô-đun dòng chính tham số cụ thể.

nhà thầu công cộng

MainlineModuleHandler

public MainlineModuleHandler (String name, 
        IAbi abi, 
        IInvocationContext context, 
        boolean optimize)

Thông số
name String

abi IAbi

context IInvocationContext

optimize boolean

MainlineModuleHandler

public MainlineModuleHandler (String name, 
        IAbi abi, 
        IInvocationContext context, 
        boolean optimize, 
        boolean ignoreNonPreloadedMainlineModule)

Thông số
name String

abi IAbi

context IInvocationContext

optimize boolean

ignoreNonPreloadedMainlineModule boolean

Phương thức công khai

áp dụngSetup

public void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

Áp dụng cho cấu hình mô-đun IConfiguration thiết lập mô-đun dòng chính tham số cụ thể.

Thông số
moduleConfiguration IConfiguration