RemoteTestTimeOutEnforcer

public class RemoteTestTimeOutEnforcer
extends Object implements ITestInvocationListener

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.RemoteTestTimeOutEnforcer


Trình nghe cho phép kiểm tra thời gian thực hiện của một cấu hình thử nghiệm nhất định và không thực hiện được nếu vượt quá thời gian chờ nhất định.

Lưu ý rằng trình thực thi này không làm gián đoạn các bài kiểm tra, nhưng sẽ khiến chúng thất bại.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String REMOTE_TEST_TIMEOUT_DESCRIPTION

public static final String REMOTE_TEST_TIMEOUT_OPTION

nhà thầu công cộng

RemoteTestTimeOutEnforcer ( ModuleListener listener, ModuleDefinition moduleDefinition, IRemoteTest test, Duration timeOut)

Tạo RemoteTestTimeOutEnforcer với thời gian chờ nhất định để thực thi.

Phương thức công khai

void testRunEnded (long elapsedTime, runMetrics) testRunEnded (long elapsedTime, runMetrics)

Báo cáo kết thúc chạy thử.

Lĩnh vực

REMOTE_TEST_TIMEOUT_DESCRIPTION

public static final String REMOTE_TEST_TIMEOUT_DESCRIPTION

REMOTE_TEST_TIMEOUT_OPTION

public static final String REMOTE_TEST_TIMEOUT_OPTION

nhà thầu công cộng

RemoteTestTimeOutEnforcer

public RemoteTestTimeOutEnforcer (ModuleListener listener, 
        ModuleDefinition moduleDefinition, 
        IRemoteTest test, 
        Duration timeOut)

Tạo RemoteTestTimeOutEnforcer với thời gian chờ nhất định để thực thi.

Thông số
listener ModuleListener : ModuleListener cho mỗi lần chạy thử nghiệm.

moduleDefinition ModuleDefinition : ModuleDefinition của mô-đun thử nghiệm sẽ được thực thi.

test IRemoteTest : IRemoteTest sẽ được thực thi.

timeOut Duration : ERROR(/Duration) của thời gian chờ cho mỗi lần chạy thử nghiệm.

Phương thức công khai

testRunEnded

public void testRunEnded (long elapsedTime, 
         runMetrics)

Báo cáo kết thúc chạy thử. KHẮC PHỤC: Chúng tôi không thể có hai giao diện Map<> với loại khác nhau, vì vậy chúng tôi phải sử dụng HashMap tại đây.

Thông số
elapsedTime long : thiết bị báo cáo thời gian đã trôi qua, tính bằng mili giây

runMetrics : các cặp khóa-giá trị được báo cáo khi kết thúc quá trình chạy thử nghiệm với Metric .